Yerbilimlerinde Nitelikli Çözüm Ortağınız... Profosyonel Çözümler...
 

 

 

 

Jeotermal potansiyeli olan ve gerek jeolojik bulgular gerekse jeokimya çalışmalarıyla daraltılan bölgelerde elektrik özdirenç, manyetik ve sismik yansıma ölçümleri yapılmaktadır. Yeraltında sıcak su içeren zonlar, hem suyun bol mineralli olması nedeniyle iletken olması hem de sıcak suyun bulunduğu kayaçları bozarak killeştirip iletken yapması nedeniyle civar kayaçlara göre düşük özdirenç değeri vermektedir. Elektrik özdirenç çalışmalarında iki ayrı yöntem ile veri toplanmaktadır. Birinci yöntemde Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak düşey elektrik sondaj (DES) uygulaması ile nokta bazında 1500 metre derinliğe kadar yer altı elektrik iletkenlik özellikleri ölçülmektedir. İkinci yöntemde ise belirlenen profiller boyunca modern çok kanallı kaydediciler ve geliştirilmiş veri işlem - veri yorumlama programları kullanılarak yeraltının iki boyutlu ve üç boyutlu tomografisi çıkarılmaktadır.

Manyetik ölçümlerde ise; fay zonlarında oluşan alterasyonlar nedeniyle ortaya çıkan mineralizasyon değişimleri manyetik anomalilere neden olmakta ve fay araştırmalarında destek bilgiler vermektedir.

Sismik yansıma çalışmaları ise yeraltının en net fotoğrafını veren ancak maliyeti yüksek, uygulama sürati yavaş bir yöntemdir. Bu nedenle diğer tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca az sayıda profil ile diğer çalışmalarda gözlenen tektonik yapıları daha net olarak görmek ve nihai sonucu almak üzere sismik yansıma profilleri kaydedilmektedir.